POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Wprowadzenie

W niniejszej „Polityce prywatności i ochrony danych” określa się praktyki naszej spółki, wydawcy strony internetowej: http://www.imaios.com (zwanej dalej „Stroną") w zakresie prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników Strony (zwanych „Użytkownikami”, zdefiniowanych jako osoby fizyczne i prawne, które akceptują Warunki dostępu oraz warunki korzystania ze Strony). 

Niniejsza Polityka ma w szczególności zastosowanie wobec użytkowników będących rezydentami Unii Europejskiej i jest zgodna z Rozporządzeniem Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 roku – RODO.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z „Warunkami korzystania ze strony” w celu uzyskania szerszej wiedzy na temat celów funkcjonowania oraz warunków korzystania ze Strony.

Poprzez korzystanie z niniejszej Strony potwierdzają Państwo znajomość niniejszej „Polityki prywatności i ochrony danych” oraz swój brak zastrzeżeń co do jej zapisów.

1. Nasza spółka

Niniejsza Strona jest publikowana przez naszą spółkę, SAS IMAIOS.

Można się z nami kontaktować, w szczególności w celu egzekwowania swojego prawa do ochrony Państwa prywatności, pod adresem: 672, rue du Mas de Verchant, 34000 MONTPELLIER lub e-mailem na adres: contact@imaios.com.

 

2. Zasady zachowywania poufności

Informacje osobowe użytkowników naszej strony internetowej, w tym ich tożsamość, mają charakter poufny. Spółka zobowiązuje się przestrzegać warunki prawne zachowywania poufności obowiązujące we Francji i nie ujawniać tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie.

Informacje niebędące informacjami osobowymi, które mogą nam Państwo przekazywać, uznaje się - o ile nie określą Państwo, że jest inaczej - za informacje nieposiadające charakteru poufnego, którymi można swobodnie dysponować, z zastrzeżeniem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami.

3. Gromadzenie danych osobowych

Mają Państwo prawo do odmowy udzielenia nam zgody na gromadzenie Państwa danych osobowych. Taka decyzja może jednak spowodować ograniczenie lub zablokowanie dostępu do całości lub części Strony.

Nasza Spółka, której dane teleadresowe są następujące: 672, rue du Mas de Verchant, 34000 MONTPELLIER - contact@imaios.com, odpowiada za przetwarzanie Państwa danych. Jej przedstawicielem jest pan Denis HOA, z którym można się kontaktować korzystając z podanych danych teleadresowych.

Nasza Strona jest bezpłatna, oferujemy do niej otwarty dostęp. Z wyjątkiem sytuacji wykonywania pewnych usług, nie wymaga tworzenia konta użytkownika. Niemniej jednak, przy każdym wejściu na Stronę, pobieramy Państwa identyfikator Protokołu Internetowego podawany przez osobę świadczącą usługę dostępu na Państwa rzecz, na co wyrażają Państwo zgodę. Przetwarzamy tę informację, aby udostępnić Państwu Stronę, jak również, za Państwa zgodą, aby zidentyfikować Państwa dane geograficzne oraz dostosowywać nasze treści do Państwa oczekiwań.

Korzystanie z pewnych usług wymaga jednak rejestracji (zakup produktów, subskrypcje, pobieranie plików, zamieszczanie komentarzy na forach dyskusyjnych, itp.).

Po utworzeniu konta gromadzimy różnego typu informacje takie jak: Państwa imię i nazwisko, adres, zawód, nazwę instytucji lub firmy, numer telefonu oraz adres e-mailowy, a Państwo gwarantują, że podane informacje są poprawne oraz że wyrażają Państwo zgodę na ich aktualizowanie. Informacje te pozwalają nam na zarządzanie Państwa udziałem w proponowanych aktywnościach i usługach oraz w celu skuteczniejszej obsługi Państwa wniosków. Podstawę przetwarzania stanowi nasza umowa oraz nasze zgodne z prawem interesy (aby zapewniać aktualność prowadzonej ewidencji oraz wiedzieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług). Poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności wyrażają Państwo jednoznaczną zgodę na gromadzenie wyżej wymienionych danych do celu marketingu bezpośredniego oraz do lojalnego przedłużania tej zgody.

Możemy zezwolić zewnętrznym spółkom partnerskim na kontaktowanie się z Państwem jedynie w przypadku udzielenia przez Państwa jednoznacznej zgody przy rejestracji lub później, poprzez zmianę swoich preferencji z poziomu Strony.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że nie gromadzimy Państwa danych bankowych. W celu maksymalnego zwiększania bezpieczeństwa naszych transakcji, przechodzimy przez bramkę płatniczą. Informacje, o udostępnienie których zwracamy się do Państwa, czyli: numer karty kredytowej, nazwa Państwa banku oraz informacje zabezpieczające, nie są gromadzone ani przetwarzane przez naszą Stronę, ale przez pośrednika bankowego, który będzie ponosił wyłączną potencjalną odpowiedzialność z tego tytułu.  

Chcielibyśmy również poinformować Państwa, że obecność hiperłączy do stron zarządzanych przez podmioty zewnętrzne nie nakłada na nas żadnej odpowiedzialności za zawartość tychże stron, usługi oferowane poprzez zbieranie danych osobowych przez takie osoby trzecie, ani za ich politykę prywatności. Zachęcamy Państwa zatem do weryfikacji oświadczeń dotyczących prywatności oraz ochrony danych na stronach podmiotów zewnętrznych, gdy uzyskują Państwo do nich dostęp z tej Strony.

 

4. Osoba trzecia/ Podmiot zewnętrzny

Zebrane informacje mogą być przekazywane do dowolnego upoważnionego organu sądowego lub administracyjnego, który tego zażąda. Możemy ponadto, wyjątkowo, podlegać wymogowi przesłania zebranych danych usługodawcom zewnętrznym w związku z projektowaniem, utrzymaniem, ochroną oraz promocją handlową Strony, sprzedażą i dystrybucją naszych produktów oraz innymi inicjatywami lub nawet hostingiem naszych danych.

Transmisja takich danych będzie, w każdym przypadku, dokonywana z zachowaniem zgodności z określonymi tutaj celami, przy czym zapewniamy, że nasi dostawcy posiadający dostęp do danych w takich okolicznościach są związani zobowiązaniem do zachowywania bezwzględnej poufności oraz mogą podlegać sankcjom w przypadku nieprzestrzegania takich wymogów oraz braku poszanowania dla swoich zobowiązań.

Pragniemy podkreślić, że hosting zebranych danych prowadzony jest przez naszego hosta internetowego, Amazon Web Services, Inc. z siedzibą znajdującą się pod następującym adresem: 410 Terry Ave North, Seattle, WA 98109-5210, Stany Zjednoczone.

Dokonujemy zatem przekazywania danych poza granice Unii Europejskiej.

W tym kontekście naturalnie przestrzegamy przepisów w zakresie ochrony danych: firma prowadząca nasz internetowy hosting znajduje się w kraju, w którym poziom ochrony danych został formalnie uznany za adekwatny przez Komisję Europejską oraz wchodzi w skład systemu Ochrony Prywatności [Privacy Shield] wymagającego wysokiego poziomu ochrony danych w celu zapewnienia zabezpieczenia przed jakimkolwiek dostępem noszącym znamiona oszustwa, dokonywanym przez nieuprawnioną osobę trzecią oraz przed bezprawnym zniszczeniem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem takich danych.

Wszystkie Państwa prawa do własnych danych naturalnie obowiązują względem danych przesłanych do takiego podwykonawcy.

 

5. Bezpieczeństwo

Niezwykle poważnie podchodzimy do potrzeby zapewnienia ochrony Państwa danych i wdrożyliśmy zabezpieczenie techniczne w celu niedopuszczenia do ich przypadkowej utraty, zmiany, wykorzystania lub uzyskania dostępu do nich. Dostęp do Państwa danych jest ściśle ograniczony do osób, które muszą się z nimi zapoznać, a wszyscy nasi wyżej wymienieni dostawcy będą je traktować zgodnie z zobowiązaniem do zachowania poufności. Nie możemy jednak zagwarantować niezawodności naszych środków ochrony; jeśli przypadkowo dojdzie do takiego naruszenia, powiadomimy Państwa bezzwłocznie.

Zachęcamy Państwa do zachowywania poufności ustawień połączeń, które przekazaliśmy Państwu oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań służących ochronie Państwa własnych danych przed wszelkimi naruszeniami.

 

6. Państwa prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza w świetle dyrektywy Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 roku, mogą się Państwo z nami kontaktować w dowolnym momencie w centrali spółki pod adresem: IMAIOS SAS, MIBI - 672, rue du Mas de Verchant 34000 MONTPELLIER – we Francji w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych oraz w razie potrzeby ich skorygowania, jeśli okażą się niekompletne lub niedokładne lub ich usunięcia, z zastrzeżeniem naszych prawnych obowiązków zachowania ich, w szczególności w wyniku obowiązku podatkowego.

Mają Państwo również prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania, co umożliwia Państwu w pewnych przypadkach zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody stanowiącej podstawę przetwarzania w pewnym zakresie, co jednak będzie się ograniczać do przetwarzania danych w przyszłości.

Państwa prawo do dokonywania przeniesienia danych pozwala Państwu na zwrócenie się o kopię Państwa danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie.

Są Państwo uprawnieni do zwrócenia się do nas o zachowywanie przejrzystości w zakresie wykonywania przez Państwa jakiegokolwiek profilowania lub wykonywania dowolnej automatycznej decyzji, a ponadto, w dowolnym momencie, mogą Państwo złożyć skargę u organu nadzoru.

 

7.Ewidencja

Przechowujemy Państwa dane przez ograniczony czas, w zależności od celu przetwarzania. Zamknięcie Państwa konta spowoduje jego wygaśnięcie, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z minimalnym okresem przechowywania w celu spełnienia naszych własnych wymogów księgowych. Nasze okresy przechowywania danych są zatem ściśle ograniczone do obowiązujących nas wymogów prawnych.

 

8. Zmiany w naszej „Polityce prywatności”

Będziemy wykorzystywać dane osobowe oraz informacje umożliwiające identyfikację osób zgodnie z warunkami uzgodnionymi w trakcie ich gromadzenia. Możemy jednak wprowadzać zmiany, które nie mają charakteru fundamentalnego, do warunków niniejszej „Polityki prywatności” w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie korekt na Stronie. Prosimy zatem o regularne odwiedzanie strony.

 

9. Data aktualizacji

Niniejsza „Polityka prywatności” została ostatnio zaktualizowana 23 maja 2018 roku zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 roku.