REGULAMIN DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY

 

Ostatnia aktualizacja – 23 maja 2018 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem dostępu i korzystania ze strony

1. W niniejszym dokumencie zawarto istotne informacje dotyczące warunków (zwanych dalej „Regulaminem”) dostępu i korzystania z tej strony internetowej, udostępnionej pod adresem: www.imaios.com (zwanej dalej „Stroną"), które obowiązują w relacjach pomiędzy spółką publikująca Stronę oraz wszystkimi jej użytkownikami (zwanymi dalej „Użytkownikiem").

 

2. Z niniejszej Strony można korzystać wyłącznie w celach informacyjnych. Jest ona, jako taka, przeznaczona dla doświadczonych specjalistów ds. opieki zdrowotnej oraz osób, które podjęły już proces szkolenia, niezależny względem Strony, z zamiarem dołączenia do grona profesjonalistów. Osoby, które znajdują się w innej sytuacji, proszone są uprzejmie o opuszczenie tej Strony z uwagi na fakt, że nie jest ona dla nich przeznaczona.

Niniejsza Strona w żaden sposób nie może odpowiadać na pytania o charakterze medycznym dotyczące ogółu społeczeństwa. Nie ma ona służyć zastąpieniu relacji pomiędzy pacjentem a sprawującym nad nim opiekę specjalistą ds. opieki medycznej ani zastąpieniu wydania przez niego orzeczenia medycznego.

Zasadniczo zachęcamy, aby zawsze zwracać się do swojego lekarza rodzinnego po poradę przed udaniem się na strony internetowe zawierające treści medyczne w celu konsultacji.

 

3. Wejście na Stronę oraz uzyskanie dostępu do zawartej na niej treści albo korzystanie z usług oferowanych na Stronie oznacza, że w pełni i bez zastrzeżeń akceptują Państwo podane dalej warunki Regulaminu i bez względu na to, czy zajmują się Państwo medycyną w wymiarze zawodowym, czy też nie, wyrażają Państwo zgodę na związanie warunkami tego Regulaminu na czas nieokreślony. Regulamin ten uwzględnia różne ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności, jak również klauzulę określającą jurysdykcję, której podlega rozstrzyganie sporów.

Wejście na Stronę oznacza zapoznanie się z obowiązującym „Regulaminem Ochrony Prywatności i Danych” Wydawcy, który jest dostępny pod tym adresem. [https://www.imaios.com/pl/Firma/Regulamin-dostepu-i-korzystania-ze-strony-i-polityce-prywatnosci-i-ochrony-danych/Polityce-prywatnosci-i-ochrony-danych] oraz z dowolnej podstrony Strony. Zobowiązują się Państwo do niezgłaszania zastrzeżeń do „Regulaminu Ochrony Prywatności i Danych” wprowadzonego przez Wydawcę.

 

4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia; w sposób systematyczny zwracamy na to uwagę osób wchodzących na Stronę przy pomocy linku dostępnego ze wszystkich podstron Strony. Prosimy zatem o regularne weryfikowanie swojej znajomości Regulaminu oraz jego aktualizacji.

W przypadku braku akceptacji dla wszystkich lub niektórych warunków niniejszego Regulaminu uprzejmie prosimy o niekorzystanie ze Strony oraz opuszczenie jej.

 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje wyłącznie przy wchodzeniu i korzystaniu ze Strony; nie wpływa na zmianę warunków żadnego innego porozumienia, jakie może Państwa łączyć z Wydawcą.

 

1. PREZENTACJA STRONY

1.1. Opis i cele Strony

Strona przeznaczona jest wyłącznie dla odbiorców będących wykształconymi pracownikami służby zdrowia (zwanych dalej „Użytkownikiem/Użytkownikami”). Służy do celów edukacyjnych i zawiera informacje (artykuły, ilustracje, narzędzia oraz inne zasoby itp.) o charakterze medycznym.

 

1.2. Geneza powstania Strony

Stronę prowadzi spółka IMAIOS Company, SAS, o kapitale w wysokości 37 000 euro, z centralą pod adresem: IMAIOS SAS, MIBI - 672, rue du Mas de Verchant, 34000 MONTPELLIER we Francji, zarejestrowana pod numerem rejestracyjnym: 505 111 716 R.C.S. Montpellier (zwana dalej „Wydawcą").

Dyrektorem ds. wydawniczych jest: Denis Hoa.

 

1.3. Host Strony Internetowej

Hostem Strony Internetowej jest spółka Amazon Web Services, Inc., z centralą pod adresem: 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA.

 

1.4. Osoby regularnie uzupełniające Stronę w wymiarze merytorycznym

Następujące osoby regularnie uzupełniają informacje medyczne publikowane na Stronie:

Denis Hoa, lekarz medycyny, absolwent Wydziału Medycyny Montpellier, specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, magister w zakresie radiofizyki oraz obrazowania medycznego

Antoine Micheau, lekarz medycyny, absolwent Wydziału Medycyny Montpellier, specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

 

1.5. Finansowanie Strony

Strona jest finansowana przez Wydawcę, z subskrypcji oraz reklam.

Kapitał Wydawcy znajduje się w posiadaniu osób fizycznych bez żadnych związków bezpośrednich ani pośrednich z przemysłem farmaceutycznym.

 

2. DOSTĘP DO STRONY

2.1. Bezpłatny dostęp do strony oraz rejestracja

Niniejsza Strona jest bezpłatna i ma charakter otwarty. Wydawca zastrzega sobie prawo do nakładania opłat z tytułu dostępu do całości lub części Strony, w trybie jednostronnym i bez uprzedniego powiadomienia.

Dostęp do pewnych obszarów Strony może wymagać uprzedniej rejestracji w ramach procedury, która zostanie wyjaśniona w czasie, gdy wymóg taki się pojawi. W razie konieczności Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub odmowy dostępu do Strony, w trybie jednostronnym i bez uprzedniego powiadomienia, wobec Zarejestrowanego Użytkownika (zwanego dalej „Zarejestrowanym Użytkownikiem”) nieprzestrzegającego warunków Regulaminu.

 

2.2. Aktualizacja, zakłócenia/przerwy w dostępie oraz dostępność Strony oraz podawanych na niej treści

Wydawca może, w dowolnym momencie, zmodyfikować lub usunąć informacje podane na tej Stronie. Zastrzega sobie prawo do przerwania, tymczasowego lub stałego zawieszenia lub modyfikacji dostępu do całości lub części Strony w celu przeprowadzenia jej serwisu lub z dowolnego innego powodu, przy czym zakłócenie/przerwa nie stanowi podstaw do powstania jakiegokolwiek zobowiązania ani odszkodowania.

Oferta produktowo-usługowa podlega zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Poza tym, IMAIOS nie gwarantuje, że produkty lub usługi wyszczególnione online będą dostępne w czasie składania przez Państwa zamówienia.

 

3. KONKRETNE USTALENIA Z UŻYTKOWNIKAMI

Poprzez korzystanie ze Strony Użytkownik, w szczególności, zobowiązuje się, że nie będzie:

- zakłócał ani ingerował w bezpieczeństwo Strony oraz jej Treści, w jej zasoby (serwery lub sieci połączone lub dostępne za pośrednictwem Strony);

- zakłócał ani ingerował w jakikolwiek sposób w korzystanie ze Strony przez innego użytkownika;

- pobierał, zamieszczał ani w inny sposób przesyłał za pośrednictwem strony, ani na stronie jakichkolwiek plików zawierających wirusy lub w inny sposób szkodliwych;

- przesyłał za pośrednictwem Strony lub na Stronie jakichkolwiek masowych maili reklamowych do osób lub podmiotów, które nie wyrażą zgody na udział w takich działaniach mailingowych;

- podejmował prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Strony lub części strony IMAIOS, które są zastrzeżone;

- korzystał ze Strony w celu wyszukania, przekazania lub pozyskania konkretnych porad lub diagnozy medycznej;

- korzystał ze Strony w celu wyszukania, przekazania lub pozyskania odpowiedzi i/lub lekcji prywatnych potrzebnych do przygotowania do konkretnego egzaminu z dziedziny ochrony zdrowia.

 

4. JAKOŚĆ I WYKORZYSTANIE PODANYCH INFORMACJI

4.1 Jakość

Wydawca stara się podawać wiadomości wysokiej jakości na tej Stronie oraz regularnie je aktualizować. Strona może jednak zawierać informacje niepoprawne lub nieprecyzyjne, pominięcia lub dane publikowane z pominięciem zamierzeń Wydawcy.

Wydawca nie przyjmuje odpowiedzialności za aktualizację informacji dostępnych na Stronie.

Źródło danych przekazywanych na stronie jest wyraźnie podane; w razie konieczności podane jest również hiperłącze do takiego źródła. Na podstronie Strony, której to dotyczy, podana jest wyraźnie widoczna data ostatniej modyfikacji.

4.2 Korzystanie

Wydawca zwraca szczególną uwagę na fakt, że informacje publikowane na Stronie znajdują się na niej wyłącznie w celach informacyjnych oraz edukacyjnych, bez żadnej wyrażonej lub dorozumianej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, do wyłącznego użytku profesjonalistów posiadających odpowiednie uprawnienia do praktykowania we Francji lub w kraju ich pochodzenia.

Informacji tych nie należy wykorzystywać w celu zastąpienia opinii specjalistów ds. opieki zdrowotnej ani nie należy ich uznawać ani interpretować jako porad lub zaleceń jakiegokolwiek rodzaju.

Użytkownikowi nie wolno korzystać ze Strony w celu opisywania stanu, stawiania diagnozy, podejmowania decyzji o leczeniu lub jakiejkolwiek decyzji medycznej w leczeniu pacjentów.

W każdym przypadku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z podanych mu informacji. Zachęca się Użytkownika do roztropnego korzystania z informacji oraz ich zdroworozsądkowej oceny. Wydawca zachęca również do systematycznych konsultacji z innymi źródłami informacji.

 

4.3 Reklama

Wydawca zgadza się na jednoznaczną identyfikację stron reklamowych posługując się słowem „reklama/reklamowy” lub podobnym terminem.

Wydawca może dokonać subskrypcji usług oferowanych przez rzetelne spółki zewnętrzne, co pozwala im w sposób bezpośredni i automatyczny wprowadzać reklamy do jednoznacznie zidentyfikowanych obszarów na Stronie. Treść tych reklam pozostaje pod kontrolą Wydawcy, który może je usunąć ze Strony.

Reklamodawcy nie posiadają kontroli nad treściami redakcyjnymi Strony.

 

5. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW LUB USŁUG NA STRONIE

Jakiekolwiek odniesienia do produktu, aplikacji lub usługi Wydawcy na Stronie nie oznaczają, że ten produkt lub usługa są lub będą dostępne w kraju, w którym mogą one podlegać regulacjom lub postanowieniom regulaminów korzystania. Takie odniesienie nie sugeruje jakiejkolwiek intencji Wydawcy w zakresie dokonania sprzedaży produktu, aplikacji lub usługi w kraju Użytkownika. Strona może zawierać informacje na temat produktów i usług, które mogą nie być dostępne we wszystkich krajach świata. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony lub produktów/usług, Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, że takie korzystanie nie narusza praw obowiązujących w jego kraju zamieszkania.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację czy treść Strony (albo produkty/usługi dostępne z poziomu Strony) jest zgodna (są zgodne) z przepisami kraju, z którego wchodzi na Stronę. Zatem wszelkie sposoby korzystania ze Strony, które są wbrew przepisom prawnym, regulacyjnym lub etycznym obowiązującym z mocy prawa kraju, z którego uzyskiwany jest dostęp do Strony, są zabronione. Ani Wydawca, ani żadna inna osoba zaangażowana w tworzenie lub prowadzenie Strony, nie będzie w żadnych okolicznościach pociągana do odpowiedzialności z tytułu niezgodności z przepisami kraju, w którym ma miejsce korzystanie ze Strony.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

6.1 Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji Wydawcy

Korzystanie ze Strony i znajdujących się na niej informacji dokonywane jest zatem na wyłączną i całkowitą odpowiedzialność Użytkowników.

W związku z powyższym Wydawca, jego partnerzy, pracownicy ani inne osoby zaangażowane w tworzenie i działanie tej Strony nie mogą być pociągane do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód, pośrednich lub bezpośrednich, o dowolnym charakterze, które wynikają z uzyskania dostępu, korzystania, nawet częściowego, lub interpretacji informacji na tej Stronie.

 

6.2 Odpowiedzialność i gwarancja Użytkownika Strony

Użytkownik gwarantuje i zwalnia Wydawcę, jego partnerów, pracowników oraz każdą inną osobę zaangażowaną w tworzenie i prowadzenie niniejszej Strony z odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek powództwa lub roszczenia osoby trzeciej z powodu korzystania ze Strony przez Użytkownika lub innych negatywnych konsekwencji związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z korzystaniem ze Strony.

Użytkownik ponosi zatem odpowiedzialność za wszelkie odszkodowania oraz odsetki, z tytułu których Wydawca, jego partnerzy, pracownicy oraz inne osoby zaangażowane w tworzenie i prowadzenie tej Strony mogliby zostać obciążeni, jak również za koszty obsługi prawnej oraz poniesione opłaty.

Wydawca nie może zostać również pociągnięty do odpowiedzialności za treść komunikatów zamieszczonych w rozmowach na forum Strony, które mogą być redagowane lub usuwane po fakcie, a w związku z powyższym pozostają w gestii wyłącznej odpowiedzialności ich autorów.

 

6.3 Hiperłącza do stron osób trzecich/podmiotów zewnętrznych

Niniejsza Strona może zawierać hiperłącza do innych stron prowadzonych przez osoby trzecie/podmioty zewnętrzne. Wydawca nie jest, jednakże, w stanie regularnie sprawdzać jakości podlinkowanych stron. Wydawca nie może być zatem pociągnięty do odpowiedzialności za treść zawartą na takich stronach ani za usługi oferowane na tych stronach.

Poza tym streszczenie i/lub link do strony osoby trzeciej/podmiotu zewnętrznego nie oznacza, że Wydawca aprobuje Stronę lub produkty albo usługi na tychże stronach osoby trzeciej/podmiotu zewnętrznego. Wydawca nie gwarantuje dokładności żadnej treści, o której mowa na danej podstronie osoby trzeciej/podmiotu zewnętrznego i nie będzie pociągany do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek odszkodowań lub szkód wynikających z uzyskania dostępu lub braku możliwości uzyskania dostępu do takich stron.

 

7. PRAWO WŁASNOŚCI DO STRONY I JEJ TREŚCI

7.1. Ochrona treści Strony

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony oraz zawartych na niej treści (zwanych dalej „Treściami”), które uwzględniają, w szczególności: tekst, bazy danych, oprogramowanie, aplikacje, pokazy slajdów, logotypy, obrazy, rysunki, grafikę, sekwencje animacji, dźwięk i obraz wideo, stanowią własność Wydawcy lub osób trzecich/podmiotów zewnętrznych, które upoważniły Wydawcę do korzystania z nich.

Wszelkie takie Treści podlegają zatem ochronie przepisów prawa francuskiego i międzynarodowego, w szczególności, w zależności od okoliczności, prawa autorskiego, patentowego, projektowego oraz prawa dotyczącego znaków towarowych oraz baz danych.

Nazwy i marki wymieniane na Stronie są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Wydawcę oraz jego prawnych przedstawicieli. Zabrania się wszelkiego odtwarzania, naśladowania oraz eksploatacji tych znaków towarowych w szerszym rozumieniu.

 

7.2. Korzystanie ze Strony

Niniejsza Strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego Użytkownika. Wydawca udziela zatem Użytkownikowi jedynie niewyłącznego, nieprzenaszalnego upoważnienia do przeglądania Strony. Użytkownik jest upoważniony do drukowania podstron Strony lub pobierania ich na następujących warunkach, rozumianych łącznie:

-   drukowania i pobierania w sposób zasadny (na przykład: maksymalnie 10% Strony)

-   zakazu usuwania wszelkich informacji o właścicielu treści lub modyfikowania treści

-  korzystania z informacji wydrukowanych lub pobranych wyłącznie do użytku osobistego lub prywatnego Użytkownika, do celów niekomercyjnych

- wyłączenia z użytku publicznego oraz wszelkiego rozpowszechniania materiałów drukowanych lub pobranych.

Surowo zabrania się wszelkiego innego wykorzystania (w tym jakiegokolwiek odtwarzania, przedstawiania, modyfikacji, adaptacji, dystrybucji do celów komercyjnych, rentownego lub nie) za wyjątkiem sytuacji uprzedniego jednoznacznego udzielenia zgody w formie pisemnej przez Wydawcę.

Z uwagi na fakt, że Wydawca jest twórcą oraz właścicielem całości lub części niniejszych baz danych lub baz danych wykorzystanych na Stronie, surowo zabrania się, na przykład, pobierania fragmentów i korzystania z całości lub z części treści baz danych wyszczególnionych na Stronie.

 

7.3. Hiperłącza do Strony

Tworzenie bezpośrednich linków do dokumentów lub podstron wewnętrznych Strony nie jest dozwolone z wyjątkiem sytuacji uprzedniego upoważnienia ze strony Wydawcy.

Wszelkie linki do Strony muszą zostać zatwierdzone w formie pisemnej przez IMAIOS, z wyjątkiem następujących scenariuszy:

-         link prowadzi do tekstu dotyczącego strony głównej Strony, a nie podstron Strony

-         link wyświetla stronę główną Strony na pełnym ekranie, nie w ramce

-       wygląd, umiejscowienie oraz inne aspekty linku nie mogą wywoływać fałszywego wrażenia, że podmiot lub jego działania albo produkty są związane z Wydawcą.

W każdym przypadku, w dowolnym określonym momencie, Wydawca zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na link bez podania przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia.

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

8.1 Okres obowiązywania

Wydawca może zakończyć, zmodyfikować, zawiesić lub przerwać dostęp i możliwość korzystania ze Strony. Może usuwać, modyfikować wszelkie treści na Stronie. Może narzucać ograniczenia w zakresie pewnych funkcji oraz usług albo ograniczyć dostęp do całości lub części Strony bez uprzedniego powiadomienia i bez odpowiedzialności z tego tytułu. Wydawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia upoważnienia do korzystania ze Strony w dowolnym momencie i według własnego uznania.

8.2. Tłumaczenie

Tłumaczenie warunków Regulaminu na dowolny inny język jest dokonywane, w razie konieczności, wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją tłumaczoną a wersją w języku francuskim, wersja w języku francuskim jest jedyną wersją autentyczną i jedyną, która wiąże obie strony oraz reguluje relację z Wydawcą.

 

8.3. Reklamacja

Wszelkie reklamacje lub zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń (na przykład dotyczących spornych wpisów na forach dyskusyjnych na Stronie) lub naruszenia praw własności intelektualnej należy składać w formie pisemnej na podany poniżej adres.

W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej, należy podać następujące informacje:

- Dane identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz podpis właściciela praw, którego określa się jako przedmiot rzekomego naruszenia

- Upoważnienie, o ile takie występuje, przedstawiciela takiego właściciela [udzielone] w celu wydania powiadomienia o naruszeniu praw

- Dokładny opis pozycji, w zakresie których rzeczone prawa właściciela nie są respektowane i kto domaga się ich usunięcia ze Strony

- Oświadczenie złożone pod przysięgą

potwierdzające dokładność informacji wysłanych do Wydawcy.

 

8.4. Naruszenie warunków Regulaminu przez Użytkownika

Fakt, że Wydawca postanowił nie pozbawiać Użytkownika dostępu do Strony z powodu niedopełnienia zobowiązań prawnych lub Warunków, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie może być interpretowany jako uchylenie danego zobowiązania w przyszłości, ani uchylenie prawa Wydawcy do pozbawienia Użytkownika dostępu w terminie późniejszym.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu będzie nieważne z mowy dowolnego prawa i/lub bezwzględnie obowiązującej zasady, postanowienie, którego to dotyczy, należy uznać za niezapisane, natomiast inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 

8.5. Obowiązujące Prawo i Jurysdykcja

Strona została zaprojektowana we Francji. Hosting jest prowadzony na terenie Stanów Zjednoczonych. Regulamin podlega prawu obowiązującemu we Francji. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego stosowania lub interpretacji postanowień Regulaminu lub o charakterze bardziej ogólnym w zakresie korzystania ze Strony przez dowolną osobę fizyczną lub prawną, jednoznacznie uzgodniono, że sądy francuskie będą miały wyłączną jurysdykcję, nawet w przypadku kilku pozwanych lub w przypadku odwołania/apelacji z tytułu gwarancji.

 

8.6. Informacje teleadresowe

IMAIOS SAS

MIBI - 672, rue du Mas de Verchant

34000 MONTPELLIER - Francja

Nr telefonu: +33 (0)4 67 13 01 59

contact@imaios.com